3D Karini Studio za dizajn interijera

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I OPĆI UVJETI 

ŠTO JE GDPR? 

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka): 

• Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - Uredba (EU) 2016/679 Eur-lex.europa.eu 

• Zakona o provedbi opće uredbe za zaštitu osobnih podataka Narodne-novine Službeni članci 

• Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP AZOP 

• Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika Agencija u prilogu donosi obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava klijenta koji možete koristiti prilikom obraćanja voditelju obrade osobnih podataka. Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava klijenta možete preuzeti sa stranice Agencije: GDPR obrazac 

• Zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agencija u prilogu donosi obrazac Zahtjev za utvrđivanje povrede prava koji možete koristiti prilikom obraćanja Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Obrazac Zahtjev za utvrđivanje povrede prava klijenta možete preuzeti na stranici Agencije: AZOP zahtjev 

Klijent, odnosno osoba koja je svoja prava dala na korištenje, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu. Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve. 

Svi podaci, dokumenti ili formulari koji su dati na korištenje tvrtki Antera Studio j.o.o. ostaju na korištenje do završetka projekta, a potom se spremaju ili vraćaju klijentu te se ne daju na korištenje trećim stranama. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s web stranice ili Agencije. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom na ispod navedene kontakte. 

Voditelj obrade osobnih podataka: 

Antera Studio j.d.o.o. 

Cirkovljanska 2, 10000 Zagreb 

mob: +385 98 363 329 

e-mail: katarina@karini-studio.com 

web: 3D Karini Studio